تمبر ۱۰ شاهی تمبر های موقتی چاپ تهران (حروف کوچک ) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱۰ شاهی تمبر های موقتی چاپ تهران (حروف کوچک ) و نقش کادر مربع و مهر ۸ پر
شماره اموال : ۱۲۸۰.۱۰.۰۰۱۹۵
موضوع اثر : نقش کادر مربع و مهر 8 پر
تاریخ خلق : اسفند ۱۲۸۰ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : زرد
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان