تمبر ۱۴ ریالی سری سیزدهم پهلوی

نظر شما:

تمبر ۱۴ ریالی سری سیزدهم و نقش محمد رضا پهلوی
شماره اموال : ۱۳۵۰.۱۰.۶۰۲۲۵
موضوع اثر : نقش محمد رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۴ آبان ۱۳۵۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی و سفید
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان