تمبر ۳۰۰ ریالی پنگول جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر ۳۰۰ ریالی پنگول و تصویر پنگول و دو عروسک
شماره اموال : ۱۳۹۰.۱۰.۹۰۰۸۴
موضوع اثر : تصویر پنگول و دو عروسک
تاریخ خلق : ۱ فروردین ۱۳۹۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ