سند به خط و زبان چینی به نام میرزا مصطفی خان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک برگ سند احتمالا تقدیر نامه به خط و زبان چینی به نام میرزا مصطفی خان
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۷۳
موضوع اثر : تقدیرنامه
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۶۰ سانتیمتر) عرض (۴۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان