دبستان مذاهب صفویه

نظر شما:

تالیف محسن فانی کشمیری از شیوخ سده یازدهم، نسخ سده ۱۲، آغاز افتاده، عنوان و نشان شنگرف، جدول و کمند به زر، در صفحه ی پایانی یادداشتی به تاریخ ۱۲۵۴ هجری نوشته شده که در آن ذکر شده یادداشت کننده خوابی دیده است، بر کاغذ فستقی در ۱۹۹ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محسن فانی کشمیری (مؤلف)
موضوع اثر : فارسی/ دستور
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، مجدول،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان