المتنبئین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه (۱۱۹۸-۱۲۵۹ خورشیدی) پسر پنجاه و چهارم فتحعلیشاه و عموی محمدشاه، نستعلیق، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۱۶ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۷۷/۰۰۱
پدید آورندگان : علیقلی اعتضادالسلطنه (مؤلف)
موضوع اثر : بابیگری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان