جراثقال به عربی با شکل صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۲، شکل ها به شنگرف، یادداشت حاج حسین آقا ملک در مورد مجموعه و توضیحی در خصوص رسالات مجموعه، بر کاغذ پسته ای در ۷ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۱۴/۰۰۱
موضوع اثر : جرثقیل
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان