دو قصیده نونیه و راویه صفویه

نظر شما:

سروده ی محمد بن امیل، نسخ سده ۱۱، بر کاغذ پسته ای در ۶ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۶/۰۱۳
پدید آورندگان : محمدبن امیل امامی (مؤلف)
موضوع اثر : کیمیا
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان