مدخل منظوم صفویه

نظر شما:

تالیف عبدالجبار خجندی، نستعلیق سده ۱۲، عنوان شنگرف، دارای مهر ...بن رحیم، بر کاغذ پسته ای در ۸ برگ ۱۴ سطری نوشته شده جلد اثر رویه کاغذ آبی و عطف و گوشه ها تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۰۴/۰۰۲
پدید آورندگان : عبدالجبار خجندی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج، رویه کاغذ آبی،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان