ترجمه ملخص هیئت ایلخانان

نظر شما:

تالیف چغمینی و ترجمه ی محمد بن عمر اندقانی، نسخ شمس کاتی و یادداشت وی برای وحید الدین مبنی بر مقابله با نسخه ی زین الدین کاتی در ۱۴ رمضان ۷۲۵، عنوان و نشان و دوایر به شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۲۸ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۱۴
پدید آورندگان : محمدبن عمر اندقانی (مترجم) چغمینی (مولف اولیه) شمس کاتی (کاتب)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان