پراکنده‌ها

نظر شما:

به چند نسخ و نستعلیق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع جانمازی جلد میشن آلبالویی لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۵۲/۰۰۲
موضوع اثر : دعاها/احادیث شیعه
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک