النجاة صفویه

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۷۰۹/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین بن عبدالله ابن سینا (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان