بیست باب اسطرلاب زندیه

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، شکسته نستعلیق، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲۰ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج عنابی ضربی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۲/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : ۱۲۰۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان