سخنی چند از احکام جاماسب حکیم خوارزمشاهیان

نظر شما:

نسخ سده ۶ و ۷، عنوان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۲ برگ ۳۳ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۸۳/۰۰۱
موضوع اثر : کلمات قصار جاماسپ جی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۶) تا قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان