گزارش جبر و مقابله خلاصة الحساب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۳۱۷/۰۰۲
موضوع اثر : جبر / حساب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، مجدول و ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان