رسالة فی الاسطرلاب الشمالی در یک مقدمه وپانزده فصل و یک خاتمه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۳۷/۰۰۷
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : پسته ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان