کلمات باطله مجسمه که از رهگذر کیمیا درست نیست صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۶۶/۰۲۷
پدید آورندگان : شریف محمد حسینی (کاتب)
موضوع اثر : کیمیا و کیمیاگری
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان