تحقیق‌الحال فی محمدبن خالدالبرقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۵۷/۰۱۰
موضوع اثر : محمدبن خالد البرقی / سرگذشتنامه محدثان شیعه
تاریخ خلق : از ۱۲۳۴ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۳۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان