نسخ جهان آرای صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۸۹/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن محمد غفاری قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ اسلام
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان