الامثال یا نوابغ‌الکلم

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۶۴/۰۰۲
پدید آورندگان : محمودبن عمر الزمخشری (مؤلف)
موضوع اثر : معانی و بیان در زبان عربی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۶) تا نامعلوم
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، مقوای کاغذی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک