رسالةالاربعین یا رسالة فی طریق‌الریاضة

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۷/۰۱۲
پدید آورندگان : محمدزمان‌بن کلبعلی متطبب خراسانی (کاتب) محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : آداب طریقت
رنگ : نخودی
جنس : قورخانه‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشینی نخودی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک