بیان کیفیات سلوک متاخرین و معاصرین (ص ع) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۷/۱۷۱
پدید آورندگان : محمدزمان‌بن کلبعلی متطبب خراسانی (کاتب)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : قورخانه‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشینی نخودی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان