ژغرافی و تعداد نفوس نیشابور به حکم سپهسالاراعظم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)