اثبات واجب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۵۶/۰۰۲
پدید آورندگان : رجبعلی تبریزی (مؤلف) محمدابراهیم بن محمد حسینی التفرشی (کاتب)
موضوع اثر : اثبات خدا
تاریخ خلق : ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان