المَیامِر فی الطّب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مؤلّف در کنار عیادت از بیمار احتیاج به کتابی مختصر داشته تا در سفر و حضر به همراه وی باشد، لذا این کتاب را در سی‌وسه «مَیمَر» (طریق، راه) و هر کدام را در چند «مقاله» مرتّب کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۸۷/۰۰۰
پدید آورندگان : نیشابوری اسفراینی، فخرالدّین محمّد بن علی (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان