پندنامه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۸۳/۰۱۰
پدید آورندگان : عبدالله بن محمد انصاری (مولف)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک