مناجات میرزا ابن‌حسام

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۹۱/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن حسام الدین ابن حسام (مؤلف)
موضوع اثر : مناجات
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۹) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب و جدول کشی، نقاشی زیر لاکی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک