دیوان نصرت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۹۷/۰۰۰
پدید آورندگان : نصرالله صدرالممالک اردبیلی (مؤلف) علی‌اکبر اسماعیل بن آقا میرزا (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، کاغذ، پارچه،
تکنیک : دست نویس، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان