مفاخرالاحجار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۴۶/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدبن ابراهیم مجریطی (نامعلوم)
موضوع اثر : سنگهای قیمتی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان