دیوان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۴۷/۰۰۱
پدید آورندگان : جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی) قرن 6
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان