السیر و السلوک صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۱۹/۰۰۱
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۹۹۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، رویه پارچه،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان