منطق‌الطیر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۷۴/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدبن ابراهیم عطار (شاعر) عبدالقادربن محمد بدرالاسترآبادی (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : از ۸۰۸ قمری (قرن ۹) تا ۸۰۹ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان