نقاشی و خوشنویسی [مرقع]: سیاه مشق شکسته نستعلیق

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۹/۰۲۵
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک