رسالة الی احمدبن سلامة بالموصل (ع) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۷۵/۰۲۲
پدید آورندگان : ابوحامد محمد بن محمد غزالی (مؤلف) عبدالله بن محمد هادی یزدی (کاتب)
موضوع اثر : نامه‌های عربی
تاریخ خلق : ۱۰۸۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : رنگارنگ سپاهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان