ترسل صفویه

نظر شما:

نامه ها و پاسخ هایی است به نثر و نظم و به صاحبان مقامات گوناگون از تعزیت و تهنیت و اشتیاق عناوین صاحبان مقامات با رنگ شنگرف نوشته شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۸۵/۰۰۰
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان