تجوید (رساله در) صفویه

نظر شما:

نسخه به خط نسخ از سده دوازدهم کاغذ نسخه ترمه و جلد آن تیماج سبز لائی کل متن داخل جدول و عناوین و نشانه های ان با شنگرف نوشته شده است.در گوشه نشانه آب دیدگی معلوم است. این رساله درتجوید و در سیزده فصل تهیه شده است.عنوان و نشان آن شنگرف و متن داخل جدول زر و مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۰/۰۰۲
موضوع اثر : تجوید و علامات سجاوندی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : سبز
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان