مرقع خطوط شکسته نستعلیق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخه به خط شکسته نستعلیق عالی زمینه طلا اندازی شده و برخی به صورت چلیپا نوشته شده است متن و حاشیه تعداد صفحات ۲۰ و تعداد سطور مختلف است کاتب ان حسنعلی گروسی روی جلد مقوائی و داخل کاغذ ابر و باد حاشیه مقوای عنابی رنگ مجدول به لاژورد و زر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : حسنعلی‌بن محمدصادق امیرنظام گروسی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات/ خوشنویسی ایران
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
جنس : کاغذ فرنگی ، مقوا، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، ابری سازی، جدول کشی و طلااندازی بین سطور، متن و حاشیه و ابری سازی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان