امیر نظام گروسی

امیرنظام گرّوسی  حسنعلی‌خان گروسی (۱۲۰۱-۱۲۷۸ق) ملقب به امیرنظام گروسی سیاستمدار، وزیر، دیپلمات، ادیب و خوشنویس دوره قاجار بود. حسنعلی‌خان امیرنظام‌ گروسی از کردهای منطقه گروس و از طایفه کبودوند بود که در سال ۱۲۳۶ق در بیجار مرکز ولایت گروس متولد شد، مادرش اصالتا ارمنی و پدرش محمدصادق خان جزء رجال بزرگ دربار فتحعلی شاه بود. حسنعلی‌خان از هشت سالگی تا هجده سالگی به تحصیل پرداخت و فارسی و عربی و تاریخ ادبیات را فرا گرفت و در نقد اشعار کردی و فارسی و عربی و ضبط تواریخ و انشا و حسن خط به مقام عالی رسید. او شخصی عارف و دانشمند و خطاط و از جمله نویسندگان زبر دست و ماهری است که سبک معروفی نیز دارد.

نظر شما: