منشور شاه طهماسب به خان احمد حاکم گیلان صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق صادقای تبریزی در ۱۰۰۶ عنوان و نشان شنگرف برگها در آغاز و انجام وصالی شده دارای ۲۱۲ برگ ۲۷ سطری کاغذ ترمه -جلد تیماج تریاکی مغزی دار منشور شاه طهماسب به خان احمد حاکم گیلان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۳/۰۲۹
پدید آورندگان : شاه طهماسب صفوی (نویسنده) صادقای تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : مکاتبات (نامه‌های فارسی )
تاریخ خلق : ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، مغزی دار،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان