دیباچه منشأت خواجه عبدالله مروارید دیباچه تاریخ روضةالصفای خواند شاه دیباچه (اخلاق جلالی) دوانی صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق صادقای تبریزی در ۱۰۰۶ عنوان و نشان شنگرف برگها در آغاز و انجام وصالی شده دارای ۲۱۲ برگ ۲۷ سطری کاغذ ترمه -جلد تیماج تریاکی مغزی دار دیباچه خواجه عبدالله مروارید،دیباچه تاریخ روضه الصفای خواند شاه،دیباچه اخلاق جلالی دوانی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۳/۱۰۸
پدید آورندگان : صادقای تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : ادبیات (نثر فارسی)
تاریخ خلق : ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج تریاکی،
تکنیک : دست نویس، وصالی ، مغزی دار، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان