نامه عزیزالله نظری صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق صادقای تبریزی در ۱۰۰۶ عنوان و نشان شنگرف برگها در آغاز و انجام وصالی شده دارای ۲۱۲ برگ ۲۷ سطری کاغذ ترمه -جلد تیماج تریاکی مغزی دار نامه عزیز الله نظری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۳/۱۱۴
پدید آورندگان : عزیزالله نظری (نویسنده) صادقای تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : مکاتبات (نامه‌های فارسی)
تاریخ خلق : ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج تریاکی،
تکنیک : دست نویس، وصالی ، مغزی دار، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان