مدح سعید محمدخان الیکوزائی حاکم هرات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق چند نویسنده و محمدابراهیم گوهری و محمد علی بن محمد حسین مشهدی دارای ۲۴۸ برگ ۱۲ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد میشن قرمز دارای فهرست رسالات جنگ و جدول لاجورد و شنگرف مدح سعید محمدخان الیکوزائی حاکم هرات از ملا بوبکر هروی متخلص به تسلیم
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۵۷/۰۶۴
پدید آورندگان : ملا بوبکر هروی(تسلیم) (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی- افغانستان
تاریخ خلق : ۱۳۰۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان