قصیده در سور سکندرخان پسر سردار سلطان احمدخان (ف) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق چند نویسنده و محمدابراهیم گوهری و محمد علی بن محمد حسین مشهدی دارای ۲۴۸ برگ ۱۲ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد میشن قرمز دارای فهرست رسالات جنگ و جدول لاجورد و شنگرف قصیده در سوگ سکندر خان پسر سردار سلطان احمد خان از ملا بوبکر متخلص به تسلیم هراتی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۵۷/۰۸۹
پدید آورندگان : ملا بوبکر هروی(تسلیم) (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی- افغانستان
تاریخ خلق : ۱۳۰۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول و کمند، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان