خوشنویسی [مرقع]: ‎۱ [یک] قطعه شکسته نستعلیق ممتاز فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

اشعار فارسی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۱۷
پدید آورندگان : درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
جنس : کاغذ مقوایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک