وندیداد صفویه

نظر شما:

خط اوستایی کاغذ نخودی آهار مهره جلد تیماج قهوه ای فرسوده این نسخه، بخشی از اوستا است که شامل ۲۱ نسک دوره ساسانی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۴۹/۰۰۰
موضوع اثر : فقه زردشتی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهاره‌مهره، تیماج قهوه ای ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ترنج و سرترنج و جدول ضربی،
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان