برهان قاطع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق کاغذ فرنگی نخودی آهارمهره جلد میشن قهوه ای ضربی دارای ترنج و سرترنج و لچکی و شش کتیبه این نسخه ای در علم لغت است که محمد حسین بن خلف تبریزی در سده ۱۱ ق آن را در هند تالیف کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۵۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن خلف برهان (مؤلف) محمدمهدی‌بن محمدعلی حسینی (کاتب)
موضوع اثر : فارسی -- واژه‌نامه‌ها
تاریخ خلق : ۷ شعبان ۱۲۳۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : شکری
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره نازک، چرم میشن قهوه ای، تیماج مشکی جدول دار،
تکنیک : دست نویس، سرلوح مزدوج مذهب و مرصع، فرنگی ماشینی آهارمهره، ترنج و سرترنج و لچکی ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان