مرقع خوشنویسی[مرقع]

نظر شما:

قطعه مرقع خوشنویسی[مرقع]، با موضوع مرقعات، خوشنویسی ایران، دارای جلد پارچه ای آبی رنگ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۳۶/۰۰۹
موضوع اثر : مرقعات - خوشنویسی ایران
رنگ : -
جنس : پارچه،
برچسب‌ها : پارچه