قلمدان تذهیبی

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری فاقد رقم و تاریخ و مهر مقواکار. تریینات به شکل افقی بر روی آن. معروف به کار مذهب باشی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۶۳
موضوع اثر : تذهیب گل و بوته
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ​تذهیب