سینی

نظر شما:

سینی گرد با لبه کنگره ای دارای تزئینات گیاهی بر کنگره ها و نقوش گل و مرغ و ۴ حاشیه گیاهی و انسانی با ۶ قاب در دور، که هر قاب نقش متفاوت دارد. در مرکز سینی تصویر گرفت وگیر حیوانی و پشت سینی تصویر ماهی دیده میشود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۰۰۵
موضوع اثر : ظروف
رنگ : -
ابعاد : قطر (۴۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :