نقشه امپراطوری ایران و آشوریان

نظر شما:

نقشه امپراوری ایران و آشوریان کاغذ کرم رنگ با استفاده از حاشور خاکستری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۵۶
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک